Keep your eyes peeled for the furry garden guardian, Kuronosuke, when you pay a visit to Yumeji Art Museum!